Εκτελεστική Επιτροπή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Δάλλας Ευστράτιος
  • Δαγλαρτζής Άκης
  • Θεοχαρίδης Σπύρος
  • Δάρρα Ιωάννα
  • Παπαλέξης Πέτρος
  • Ρόκας Κωνσταντίνος
  • Σοφικίτη  Κωνσταντίνα
  • Χατζηπαυλίδης  Ευάγγελος


Τα μέλη της Ε.Ε δεν μπορούν να έχουν ξεπεράσει το 30 έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο εκλογής τους.

Επίσης στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχει με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΥΝ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων και το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα οκτώ μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το Συνέδριο και είναι μέλη του. Ο Γενικός Γραμματέας συμμετέχει υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου, και έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής (2), χωρίς να εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της, εφόσον πληρούται το κατώτατο όριο του ελάχιστου αριθμού μελών αυτής κατά τα κατωτέρω

Η Εκτελεστική Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Συνεδρίου και του Συμβουλίου. Συντονίζει τη διεθνή συνεργασία, αποφασίζει για τους εκπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας σε άλλες οργανώσεις και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Μπορεί να συστήνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  ειδικές γραμματείες, οι οποίες έχουν επικεφαλής και υπεύθυνο λειτουργίας ένα μέλος της, που εισηγείται σε αυτήν σχετικά με τα θέματα που τις απασχολούν. Μπορεί να αποφασίζει για την ίδρυση παραρτημάτων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει συλλογικά την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται σε εσωτερικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που συντάσσεται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Αναθέτει στον οικονομικό υπεύθυνο, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τη διενέργεια των οικονομικών πράξεων, στο πλαίσιο που εκείνη θέτει, οι οποίοι έχουν την ευθύνη χρηστής και καλής εκτέλεσης.  Ο οικονομικός υπεύθυνος τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί όλες τις πληρωμές. Ο οικονομικός υπεύθυνος υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα, στο όνομα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, τα χρήματα που εισπράττονται εκτός ενός ποσού που καθορίζεται κατά περίπτωση από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο οικονομικός υπεύθυνος υποχρεούται να θέτει το ταμείο στη διάθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για έλεγχο κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και πάντως τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο. Ο οικονομικός υπεύθυνος μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενισχύσεων και ενημερώνει, μέσω του γενικού Γραμματέα, όλα τα όργανα σε περίπτωση καθυστερήσεων. Σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που υποδεικνύει αυτός με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, την ευθύνη αναπλήρωσης αναλαμβάνει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί όσες άλλες ενέργειες αποφασίζει το Συνέδριο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό και το πρόγραμμα δράσης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για κάθε έκτακτο θέμα. Σε κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να ανατίθενται, είτε από την ίδια, είτε από το Συμβούλιο, συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να προσφεύγει στο Συμβούλιο για κάθε θέμα που δε μπορεί ή δε θέλει να πάρει απόφαση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η απόφαση του Συμβουλίου είναι δεσμευτική. Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που δεν περιγράφεται στο καταστατικό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου το αργότερο κάθε μήνα και έχει τη δυνατότητα να συνεδριάσει εκτάκτως για σοβαρό λόγο μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, μετά από αίτηση του 1/3 των μελών της. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλούνται τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλισής της.

Η απαρτία στην Ε.Ε ορίζεται στο ήμισυ συν έναν τουλάχιστον των μελών της, συνυπολογιζομένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Οι αποφάσεις στην Ε.Ε λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 επί των παρόντων μελών της. Εξαιρείται των ανωτέρω η διαδικασία εκλογής οικονομικού υπευθύνου και οργανωτικού γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών.

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέα, εκπίπτει του αξιώματος σε περίπτωση τριών (3) αδικαιολόγητων συνεχών απουσιών από τις συνεδριάσεις της, εντός διαστήματος όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, ύστερα από απόφαση της Ε.Ε., με πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των μελών της. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.